תקנון

תנאי השימוש [נגישות הסניפים מופיעה בלשונית ״נגישות״]

השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין, כפי שיהיו מעת לעת. (להלן : "הוראות הדין"). 

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש בישום. נא קראו אותם בתשומת לב והקפדה. שימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. 

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישום, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי י.פ המקסיקני ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים – לטובת כולנו. 

 לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה. 

תכולת היישום

ישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק : מלל , ידיעות , דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן "תכנים"). 

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי י.פ המקסיקני כשירות לציבור, הפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן : "קישורים")כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", ישומים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים"). 

מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. 

מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים,פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו. 

קישורים המופעים בישום, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, י.פ המקסיקני לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים. 

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישום, על אחריות המשתמש בלבד. י.פ המקסיקני אינה מתחיבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר. 

י.פ המקסיקני לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום , תכניו , הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 

הגבלות שימוש

להזכירכם – שימוש בישום מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם. 

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל. 

איסור על שימוש בלתי חוקי – שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה . 

שימוש אישי בלבד – הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים,הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'. 

איסור על העתקה – חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים בישום, בין שנמסרו על ידי י.פ המקסיקני ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום. 

איסור על שימוש – חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת. 

איסור על הכנסת שינויים – חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו. 

 איסור על פגיעה בישום , תכניו חל איסור מפורש לשגר לישום קבצים, אשר עלולים לפגוע בישום, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על Mega Byte. 1 

הגבלות שימוש בפורומים 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותו, י.פ המקסיקני אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם. 

 כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד. 

על השימוש בפורומים כמו על השימוש בישום כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדין. לשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים,אין בפירוט כדי מהכלל. 

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם

א. הפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלו. ב. הסתה ו/או המרדה. ג. סיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פלילית. ד. סיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחית. ה. שימוש בלשון הרע. ו. פגיעה בפרטיות. ז. פרסום דברי תועבה מכל סוג. ח. פגיעה ברגשות מכל סוג שהוא. ט. פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, משדרים, מבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצר. י. פגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגם, סימן מסחר,פטנט, בין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לווא. יא. מידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות. 

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכנים, י.פ המקסיקני שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל בישום ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה. 

י.פ המקסיקני לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור. 

בכלל זה שומרת י.פ המקסיקני על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות כללי שימוש אלו, תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע י.פ המקסיקני בעסקיה, בלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה. 

אבטחת מידע ופרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישום, תהווה הסכמה והיתר לי.פ המקסיקני לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות ישום זה לרבות, שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם. 

במידה והינך מעונין בקבלת מידע נוסף אודות י.פ המקסיקני ומוצריה , לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי"טופס ההצטרפות" שבישום. 

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד י.פ המקסיקני. 

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, גב אורית פדלון למייל orit1911@gmail.com .

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של י.פ המקסיקני בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של י.פ המקסיקני ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. 

 סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של י.פ המקסיקני או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. 

בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם. 

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר. 

לתשומת לבך י.פ המקסיקני תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום . 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה י.פ המקסיקני זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא י.פ המקסיקני תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך. 

בכלל זה תהא י.פ המקסיקני רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של הישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא י.פ המקסיקני לשכפל, להעתיק להפיץ ולשווק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך. 

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם ל י.פ המקסיקני ו/או לכל אדם אחר. 

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את י.פ המקסיקני ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. 

י.פ המקסיקני רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. 

פטור מאחריות

פטור מאחריות כלפי י.פ המקסיקני, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי י.פ המקסיקני  יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

החברה  גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצר באיסוף מהסניף לבין מחירו במשלוח כפי שמתפרסם באתר – לבחירתו של הלקוח . 

מינימום ההזמנה במשלוח הינו 100 ש"ח . מינימום הזמנה באתר האינטרנט או האפלקציה עבור איסוף מהסניף הינו 15-100 שח. מינימום ההזמנה באיסוף מהסניף תוך מימוש הטבת מתנה (גלוית הטבה) הינו 100 שח.


התחייבות ל 60-180 דקות משלוח

י.פ המקסיקני מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה במשלוח תוך 60-180 דקות החל ממועד קבלת אישור חברת האשראי על התשלום עבור ההזמנה, בין אם ההזמנה מתבצעת באמצעות האתר, האפליקציה או אל מול הטלפן. מובהר כי י.פ המקסיקני עושה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה כנ"ל, אולם לעתים יתכנו איחורים, ובמקרה זה יהיה הלקוח זכאי, בכפוף לפנייתו לשירות הלקוחות או הסניף,  לפיצוי שלא יפחת מזיכוי של מוצר נלווה חינם בהזמנה הבאה .


שימוש בקופונים ומתנות – לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים . לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר 

מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במייל. זמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישי לא כולל שבת,ערבי חג וימי חג.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או המוכרים יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפויותכם, באפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו 
אליכם תוך שלושה ימי עסקים. כמו כן, שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 08-6250888 בימים א-ה' בין השעות 09:00-17:00.

ביטול עסקה

1.       לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה.

2.       בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

מלאי

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאי. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

אחריות כללית בגין פעילות האתר 

1.האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת,והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

סמכויות שיפוט

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהיה בית המשפט בבאר שבע בלבד

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, האתר יציין זאת במפורש. אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

כללי 

י.פ המקסיקני רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש. 

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום.  על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד . 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של י.פ המקסיקני  להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל על פי שיקול דעתה. 

שימוש בישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר י.פ המקסיקני

הצהרת נגישות י.פ המקסיקני 

מה זו נגישות? נגישות הנה סדרה של דרישות התאמה של סביבות פיסיות ודיגיטליות כך שיאפשרו השתתפות מלאה של אנשים עם לקויות במרחב הציבורי. מטרתה להעניק לאדם עם לקות את העצמאות והפרטיות שהוא זכאי להן כאדם וכאזרח.

 חוקי הנגישות נחקקו ב־1998 כחלק מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשון החוק מחייבת גופים ציבוריים ופרטיים להנגיש את המרחב הציבורי – הן הפיזי והן הדיגיטלי – ובכלל זה את האופן שבו הם מספקים שירותים.

 כחמישית מהאנשים החיים במדינת ישראל הינם מוגדרים כאנשים עם מוגבלות הזקוקים לסיוע בקבלת שירות, על מנת שיוכלו לקבל את אותו שירות באותה רמה ואיכות כפי שהוא מוענק לאדם ללא מוגבלות. המוגבלות עשויה להתקיים בדרגות שונות של חומרה ולהתבטא בקשיים בניידות, בלקות ראייה, לקות שמיעה, לקות קוגניטיבית, היחלשות ביכולות תפקודיות שונות 

כתוצאה מהזדקנות או ממגבלה קבועה או זמנית

ועוד. חברת י.פ המקסיקני  פועלת רבות ליישום הנגשה לאנשים עם מוגבלויות . אנו מבצעים התאמות נגישות לסניפי החברה וכמו כן התאמות בערוצים הדיגיטליים ובניהם אתר האינטרנט .

 התאמות אלו מבוצעות על פי חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותין 1998 -התשנ"ח הסדרי נגישות בסניפי החברה חברת י.פ המקסיקני  מנגישה את סניפיה בכל רחבי הארץ על מנת לשרת את כלל לקוחותיה באופן שיווני ומכובד אנו פועלים רבות בתחום נגישות השירות והתאמות הנגישות. להלן רשימת הסניפים והתאמות הנגישות הקיימות בכל אחד מהם :

נגישות השירות- קבלת מידע באמצעות טלפון, אימייל ומסרונים. יתכן כי חלק מהדרישות יהיה צורך להזמין מראש( שירות לקוחות נגיש הדרכות נציגי שירות אנו מדריכים ומכשירים את נציגי השירות ) כולל המוכרים בסניפים( בהתאם לתקנות השירות )2013 . )מטרת ההדרכות היא ליצור מודעות בקרב עובדי החברה לעקרון הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש ושיוויוני . מוקד טלפוני נגיש נציגי השירות הטלפוני עוברים הדרכות ייעודיות לשירות נגיש המענה הקולי הונגש כך שהמידע מוקלט בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע קיימים אמצעים חלופיים ליצירת קשר עם המענה הטלפוני : נגישות דיגיטלית האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה ,אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר ולאפשר חווית גלישה טובה יותר . אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. 

כיצד עובדת ההנגשה באתר ? באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף .הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים גוגל כרום, בדפדפנים אחרים יתכנו בעיות תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן. מה בתפריט ? • מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת. • התאמת אתר עבור טכנולוגיות מסייעותNVDA • הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים. • עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה. • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר. • התאמת אתר לעיוורי צבעים. • שינוי הפונט לקריא יותר. • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן. • הגדלת התצוגה לכ-200.% • הדגשת קישורים באתר . • הדגשת כותרות באתר . • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות • הצהרת נגישות • שליחת משוב נגישות 

הבהרה

 חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים . אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

יצירת קשר עם רכז הנגישות של החברה :

שם : אורית פדלון

מייל : orit1911@gmail.com

טלפון: 0524081133